Política de qualitat i medi ambient

Política de qualitat i medi ambient

La Direcció de CEGADroneS.L. dins del marc d’activitats de la qual estroben les inspeccions aèries mitjançant plataformes no tripulades;salvament, cerca de persones i extinció d’incendis; seguretat; idesenvolupament d’accions formatives per a pilots enUAS, conscient dela necessitat existent en el mercat actual d’oferir garanties fiables dequalitat en els serveis oferts, ha considerat des de la seva creació laqualitat com una de les seves màximes prioritats en l’aportació d’aquests.

Pel fet que la qualitat és la premissa bàsica sobre la qual se sustental’estructura de la nostra organització, la decisió per part de la Direcciód’adoptar un Sistema de Gestió Integrat certificat basat en la NormesUNE-EN-ISO 9001: 2015 i UNE EN ISO 14001:2015 com a reconeixementpúblic d’un estàndard de qualitat homogeneïtzat, no és sinó un altre pasmés en la seva ferma vocació d’oferir les màximes garanties de qualitatals nostres serveis.

Des d’aquesta perspectiva, la Direcció en el seu compromís amb la milloracontínua, amb la satisfacció del client i amb la implantació, seguiment,manteniment i compliment dels requisits del Sistema de Gestió Integrat,defineix, promulga i s’assegura que la Política de GestióIntegrada ésadequada al context de l’organització i les parts interessades, dóna suporta la seva adreça estratègica, és comunicada i entesa dins d’aquesta iproporciona un marc de referència per a establir i revisar els Objectius deGestió.

Per tot això, la Direcció deCEGADroneS.L., promou:

 • Assegurar la major professionalitat durant la realització dels projectes, des de la presa de dades fins al lliurament final dels informes, sense escatimar en recursos ni esforços per a aconseguir una MAJOR QUALITAT.
 • Existeix un COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ per a impulsar i promoure la Política i el Sistema de Qualitat i Medi Ambient, implantat en l’empresa. Marcant objectius i garantint recursos.
 • Pretenem la SATISFACCIÓ Al CLIENT, intern i extern. Preguntant als nostres clients que necessiten i satisfer les seves necessitats. Pensant que algú rep el nostre treball i acurar-nos perquè el rebi de la millor manera possible.
 • La Direcció es compromet a REVISAR PERIÒDICAMENT el Sistema de Gestió Integrat, verificant la seva eficàcia i grau de compliment.
 • La identificació i coneixement dels el PROCESSOS CLAU, és el camí necessari per a avançar en l’orientació de l’Organització cap a aquests processos.
 • Enfocar el treball a l’EFICIÈNCIA OPERATIVA, tractant sempre de fer millor totes i cadascuna de les tasques, comparant periòdicament la nostra eficiència amb la dels competidors.
 • LES PERSONES SÓN CLAU DE L’ÈXIT, utilitzant el seu coneixement com a motor d’eficiència en el dia a dia i detecció de millores. Formant a les persones perquè puguin exercir les seves tasques amb la major eficàcia i el mínim esforç, mantenint present la cura de la Qualitat i el DT.
 • Implementar l’ÚS DE LES ÚLTIMES TECNOLOGIES per a facilitar la productivitat en cada tasca i d’aquesta manera obtenir millors resultats i personal més satisfet.
 • FIABILITAT i SEGURETAT.
 • Aplicar MILLORA CONTÍNUA per a ser més competitius i adequar-se als canvis constants del mercat. Investigar contínuament per a millorar abans que els altres. Escometre petites millores diàriament i detectar grans millores per a implementar-les. Tot això amb suport de la directiva.
 • MILLORA CONTÍNUA del sistema de gestió per a millorar
  l’acompliment ambiental.
 • Mantenint en totes les activitats, potencialment contaminants, RESPECTE Al MEDI AMBIENT mitjançant una producció sostenible, aplicant la millora contínua a la Gestió Mediambiental.
 • Compromís de PROTECCIÓ Al MEDI AMBIENT, ús sostenible de recursos, adaptació i mitigació al canvi climàtic.
 • Compromís al COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT

Fdo.: DIRECTOR GENERAL 

Madrid, 14 de Septiembre de 2018